OAS Žurnalistika

Osnovne studije Žurnalistike pokrenute su 2004. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Tokom studija znatna pažnja poklanja se stručnim predmetima sa ciljem osposobljavanja studenata za rad u novinarstvu u skladu s etičkim principima profesije. Studenti se pripremaju za rad u štampanim i digitalnim medijima, na radiju i televiziji. Studije podrazumevaju ovladavanja novinarskim žanrovima, komunikativnim strategijama i formiranje odgovornog stava prema novinarskoj profesiji u savremenom društvu.

Studenti pohađaju i opšteobrazovne predmete, maternji jezik i strane jezike. Osim obaveznih predmeta u studijskom programu zastupljeni su i izborni predmeti, koji omogućavaju studentima da prošire znanja iz različitih oblasti i steknu veštine potrebne za rad u medijima. Nastava se organizuje u obliku predavanja, vežbi i novinarskih radionica. Studentima se pruža mogućnost da nastavu maternjeg jezika, kao i jedan deo opšteobrazovnih predmeta, prate na mađarskom, slovačkom, rumunskom ili rusinskom jeziku.

Trajanje studija: 4 godine

Zvanje: diplomirani novinar/novinarka

Struktura programa

Specifikacija predmeta